Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Accord

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL5, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Elektromagnetický ručkový indikátor vyladění. Dynamický buzený reproduktor.

Description: 6 circuit supereheterodyne receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker.