Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Iron Rex

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • Rex: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1
  • Rex U: CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, C4 (C6)
  • Rex B: KK2, KF3, KB2, KF4, KL4
  • Rozměry/ Size: 423 x 418 x 310 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (Rex U i ze stejnosměrné sítě, Rex B z baterií). Dynamický reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice pod sklem.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (Rex U from AC/DC net, Rex B from batteries). Dynamic speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale covered by glass.