Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio Mignon Super 46

Rok výroby/Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: ACH1, RENS1234 (E449), RENS1254 (E444), RES964 (E443H), RGN1064 (1805)

Rozměry/ Size: 505 x 323 x 265 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, plechová stupnice po sklem.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, metal scale under glass.