Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Markofon M75

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EBF2, EFM1, EL3, AZ1

Rozměry/ Size: 387 x 304 x 235 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, spořič proudu, síová antena. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, power spare switch, net antena. Wooden cabinet, glass scale.