Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK205-I

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: RENS1234, RES964, T506


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, bakelitové čelo.

Poznámka (Baudyš): U hexody RENS 1234 pracuje anoda jako detekční (podobně jako v detekční diodě). Skutečnou anodou pro zesílení je zde čtvrtá mřížka. Elektronka pracuje takto: Systém 1. mřížka - 4. mřížka jako vf zesilovač. Druhý laděný obvod, připojený na 4. mřížku, má zpětnou vazbu na 3. mřížku a dále vazbu na detekční diodu. Od detekční diody se přenáší nf napětí na 1. mřížku; systém 1. mřížka - 4. mřížka pracuje znovu jako zesilovač, tentokrát nf. Ze 4. mřížky se nf kmity vedou na řídicí mřížku koncové elektronky. Druhá mřížka vstupní hexody reguluje zesílení a to stejnosměrným předpětím, přiváděným k ní od potenciometru. Téhož potenciometru se užívá k regulaci napětí přenášeného z přenosky na mřížku hexody.

Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, bakelite mask, glass scale.