Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Černobílý monoskop ČST ze 70. let

Televizní zkušební obrazec, čili monoskop, je stacionární obraz, sestavený z různých geometrických tvarů, nebo elektronických signálů. Pomocí obrazce se kontroluje rozlišovací schopnost vodorovného i svislého rozkladu obrazu, jas, kontrast, rozměr a linearita obrazu, přesnost synchronizace atd. Přes zdánlivou jednoduchost představují obrazce zcela komplexní nástroj pro velmi přesné naladění všech částí řetězce televizního vysílání.

V počátcích televizního vysílání se monoskop generoval ve speciální obrazovce snímáním z motivu, vyleptaného na hliníkové destičce uvnitř obrazovky. Výsledná geometrie obrazu byla závislá na nastavení vychylovacího systému monoskopické obrazovky. V průběhu 60. let se začaly objevovat elektronické generátory monoskopu, kde byl tvar obrazu přesně definován jednotlivými signály. Československá televize začala používat elektronický monoskop se zahájením vysílání 2. programu v roce 1970.

Dostupný černobílý monoskop je nahrán přímo z elektronického generátoru monoskopu v muzeu Tesla v Třešti, záznam trvá necelé dvě hodiny a ke konci záznamu se začne měnit rozměr kruhu vlivem závady generátoru. Je ke stažení ve formě DVD souborů k vypálení na disk.


Czechoslovak TV black and white monoscope from the 70s

A television test image, or monoscope, is a stationary image, made up of various geometric shapes or electronic signals. With the help of the pattern, the resolution of horizontal and vertical image decomposition, brightness, contrast, size and linearity of the image, synchronization accuracy, etc. are checked. Despite their apparent simplicity, the patterns represent a completely complex tool for very precise tuning of all parts of the television broadcast chain.

In the early days of television broadcasting, the monoscope was generated in a special screen by scanning from a motif etched on an aluminum plate inside the screen. The resulting image geometry was dependent on the setting of the deflection system of the monoscopic screen. During the 1960s, electronic monoscope generators began to appear, where the shape of the image was precisely defined by individual signals. Czechoslovak Television started using electronic monoscope with the start of broadcasting the 2nd program in 1970.

The available black-and-white monoscope is recorded directly from the monoscope generator in the Tesla Museum in Třešt, the recording lasts less than two hours, and towards the end of the recording, the size of the circle begins to change due to a malfunction of the generator. It is downloadable as DVD files to burn to disc.