Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Palaba BB3, B31

Rok výroby/ Production: 1933/34, 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • BB3: KF1, B217, B240
  • B31: KF4, KC3, KDD1

  • Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný, transformátorově vázaný koncový stupeň, zpětnovazební diferenciální otočný kondenzátor. Dřevěná skříň.

    Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker. Wooden cabinet.