Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Regenerace katody televizní obrazovky

Mnoho sběratelů historické radiotechniky a televizních přijímačů zvláště se často setká s opotřebovanou televizní obrazovkou, kterou již dnes nelze nijak sehnat. Ve starších číslech časopisu Amatérské radio a Sdělovací technika se často tento problém řešil přižhavováním obrazovky pomocí zvonkového či jiného transformátoru, případně navinutím několika závitů na jádro vysokonapěťového transformátoru. Jas obrazovky se sice zvýšil, ale katoda se opotřebovala mnohem rychleji, nehledě na riziko jejího přepálení. Další možné řešení, jak oživit starou obrazovku, je regenerace katody. Pro naše účely postačí jednoduchý regenerátor, jehož schema a popis byl uveřejněn v Amatérském radiu A12/78 na str. 463. Samotné schema je na obrázku, praktické provedení přístroje na fotografiích. Obrazovka je při regeneraci zapojena jako dioda (katoda a Wehneltův válec).


Obrazovky regeneruji tímto přístrojem již mnoho let, konstrukce na fotografiích je již třetí v pořadí (prototyp byl ve dřevěné skříňce a vysoké napětí se spínalo zvonkovým tlačítkem).

Poznámky ke konstrukci: Žhavicí transformátor je nutno navinout, kromě 6,3; 7 a 8V pro přižhavení navineme ještě sekci pro 12V žhavení obrazovek do přenosných televizorů. Vyšší žhavicí napětí nedoporučuji pro riziko přepálení vlákna. Pokud budeme regenerovat i barevné obrazovky, vyplatí se zapojit pro přepínání řidicích mřížek přepínač, katody pak na patici pospojujeme paralelně.

Zkušenosti s jednotlivými typy obrazovek: Regeneroval jsem převážně tuzemské obrazovky a jejich zahraniční ekvivalenty, z barevných pak sovětské. Pro regeneraci je potřeba, aby obrazovka měla funkční žhavení, neměla zkraty, nebo poškozené vakuum a s tím související sršení uvnitř baňky. Při samotné regeneraci postupujeme dle článku z AR. Pokud indikační doutnavka nereaguje zhasnutím na katodový proud, přidáváme žhavicí napětí až na 12V (pomalu, počkáme, až se jas katody vyrovná). Pokud přidávání žhavení nepomáhá, zkusíme několikrát za sebou mačkat tlačítko regenerace. pokud ani to nepomůže, je katoda zcela vyčerpaná, nebo je přerušen přívod ke katodě, nebo k mřížce. V takovém případě obrazovka zůstane jen pro parádu. Pokud regenerační proud protéká, regenerace se většinou podaří, nikdy se mi nestalo, že by obrazovka po regeneraci měla horší jas.