Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Olymp 461

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AM1, AL4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice, bakelitová maska.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, celluloid scale, bakelite mask.