Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel 479

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EF6, AB2, AL4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový reflexní superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, spořič proudu. Dřevěná skříň.

Poznámka (Baudyš): Přístroj pracuje s mezifrekvencí pod 200m. To mu umožňuje obsáhnouti otočným kondensátorem v oscilátoru středovlnné i dlouhovlnné pásmo bez přepínání cívek. V anténním obvodu se určité části cívek spojují samočinně nakrátko při otáčení kondensátoru. Středovlnné i dlouhovlnné stanice jsou pak na stupnici v jednom sledu.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, power spare switch. Wooden cabinet.