Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Baltic

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, power spare switch. Wooden cabinet.