Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Luxor

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF11, 2x EL11, EM11, AZ12


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. 2 dynamické buzené reproduktory, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu, 2 koncové pentody EL11 zapojené paralelně. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. 2 dynamic excited speakers, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.