Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia BL40

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: KK2, KF3, KF3, KBC1, KC3, KDD1


Popis: Osmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný koncový zesilovač.

Poznámka (Baudyš): Na náčrtku přepínače zakresleny také segmenty, které spojují nakrátko kontakty (cívky), které právě nepracují.

Description: 8 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, push-pull power amplifier.