Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 615A "Dunaj"

Rok výroby/ Production: 1953/54 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, AZ11


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet.