Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments
Palaba Duke

Palaba Duke

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný koncový stupeň. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from heating and anode batteries. Dynamic speaker. Wooden cabinet.