Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Gladiator 470U

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: CK1, CF7, CB2, CL2, CY1, C1 (C2)


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excited speakers. Wooden cabinet, glass scale.